Skip navigation

Logo

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN SỐ - TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐỒNG THÁP

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG : [1] Trang chủ đơn vị Xem thống kê

Logo
Các tài liệu bồi dưỡng dành cho cấp uỷ và cán bộ tuyên giáo ở cơ sở; cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng

Duyệt

Các bộ sưu tập thuộc đơn vị này

Logo

Bồi dưỡng kết nạp Đảng [1]

Tài liệu bồi dưỡng