Skip navigation

Logo

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN SỐ - TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐỒNG THÁP

LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ : [12] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Logo
Sưu tầm và chia sẻ các tài liệu về lý luận chính trị như: - Chủ nghĩa xã hội - Cách mạng xã hội chủ nghĩa

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 12 của 12
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2020-06-09Đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” ở nước ta hiện nayNguyễn, Việt Thống
2017-04-01Đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí MinhTiểu ban lý luận về lĩnh vực xây dựng lực lượng Công an Nhân dân; Học viện Chính trị Công an Nhân dân
2020-07-15Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mớiBan tuyên giáo Trung ương Đảng
2020-10-15Nhận diện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và giải pháp đấu tranh ngăn chặn (Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung)Cao, Văn Thống
2022-01-01Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt NamNguyễn, Phú Trọng
2021-02-01Tuyên ngôn của Đảng Cộng sảnC.Mác; Ph.Ăngghen
2021-11-01Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú TrọngBan Tuyên giáo Trung ương
2019-01-16Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa HọcHoàng, Chí Bảo
2020-01Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011Tiểu Ban Văn kiện đại hội XIII
1979-01-01Giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ 1936-1939Cao, Văn Biền
1978-06-01Lược khảo lịch sử các tư tưởng xã hội chủ nghĩaV.P., Vônghim
1976Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamLê, Duẩn
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 12 của 12