Skip navigation

Logo

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN SỐ - TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐỒNG THÁP

BÀI GIẢNG : [1] Trang chủ đơn vị Xem thống kê

Logo
Là nơi chia sẻ bài giảng của các giảng viên Trường Chính trị Đồng Tháp. Hơn nữa, LIB - Thư viên số này còn sưu tầm các bài giảng khác có liên quan đến chuyên ngành.

Duyệt

Các đơn vị con thuộc đơn vị này

Logo

BÀI GIẢNG CỦA KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ [1]

Khoa lý luận cơ sở

Logo

BÀI GIẢNG CỦA KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT [0]

Khoa Nhà nước và Pháp luật

Logo

BÀI GIẢNG CỦA KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG [0]

khoa xây dựng đảng

Duyệt theo

Năm xuất bản
Có tập tin